Zindywidualizowane wskazówki do pracy z uczniami o konkretnych trudnościach i potrzebach

?

Testy osobowościowe, kompetencyjne, potencjału

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŻELI POTRZEBUJESZ:

Dowiedzieć się jak rozumieć i wdrożyć zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej, zawarte w orzeczeniu lub opinii

Pracować realizować zalecenia podczas poszczególnych lekcji przedmiotowych

Dowiedzieć się jakie są mocne strony i obszary deficytowe ucznia z daną trudnością, niepełnosprawnością lub deficytem rozwojowym

Pomóc kolegom z klasy zrozumieć i zaakceptować potrzeby ucznia o SPE

Wzmocnić współpracę pomiędzy nauczycielami a rodzicami ucznia o SPE