Wstępna obserwacja i diagnoza ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych na terenie szkoły

Uczeń o spe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŻELI POTRZEBUJESZ:

Obserwacji ucznia podczas zajęć lekcyjnych

Wstępnej diagnozy trudności edukacyjnych i wychowawczych

Spotkania roboczego zespołu nauczycieli uczących ucznia