Diagnoza potrzeb szkoleniowych placówki

Diagnoza szkoły

Diagnoza placówki oświatowej w obszarze szkoleń lub innych działań o charakterze wsparcia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, JEŻELI POTRZEBUJESZ:

zaprojektowania i wdrożenia nowych standardów/ procedur (np. pracy z uczniem o określonej niepełnosprawności lub innych trudnościach)

poprawy współdziałania nauczycieli i rodziców

wsparcia w pracy z uczniem o SPE, trudnym zespołem klasowym, rodzicami uczniów

Diagnozy potencjału placówki oraz opracowania form wspomagania