Diagnoza klas wymagających szybkiego wsparcia

Klasy szkolne funkcjonują bardzo różnorodnie ze względu na swój skład osobowy, poziom edukacyjny i fazy rozwojowe uczniów, poziom zaangażowania nauczycieli i wychowawców we wspólne rozwiązywanie pojawiających się niekiedy trudności, kontakty z rodzicami uczniów.

Większość zespołów klasowych wychodzi z większych lub mniejszych kryzysów we własnym zakresie przy wsparciu wychowawcy i pozostałych uczących. Bywają jednak takie sytuacje, kiedy standardowe sposoby prowadzenia klasy zawodzą, a sytuacje konfliktowe zamiast gasnąć pogłębiają się.

Przedmiotem wsparcia może być diagnoza klasy przeprowadzona przez specjalistę „z zewnątrz” organizacji. Konsultacja polega na obserwacji uczniów podczas wybranych lekcji, warsztat diagnostyczny (1 – 2 spotkania) w klasie oraz rozmowie z wychowawcą i gronem pedagogicznym na temat przyczyn, dynamiki sytuacji w klasie oraz  rekomendowanych zmianach.

Schemat wsparcia:

  • Rozmowa telefoniczna lub w zdalnym pokoju. Ustalenie zakresu wsparcia
  • Rozmowa z wychowawcą klasy i wybranymi nauczycielami o problemach w klasie
  • Obserwacja uczniów w ustalonym wcześniej dniu podczas wybranych lekcji przedmiotowych (klasy młodsze)
  • Warsztat diagnostyczny (1 – 2 spotkania, zwyczajowo 2 godziny lekcyjne)
  • Spotkanie z wychowawcą i wybranymi nauczycielami uczącymi w danej klasie, rekomendacje odnośnie pracy z klasą
  • Spotkanie z rodzicami uczniów (opcjonalnie)

W czym wspieramy?

W Identyfikacja potrzeb klasy i wychowawcy

W wyborze adekwatnego do potrzeb rodzaju wsparcia

W planowaniu pracy z klasą

W realizacji diagnozy klasy (obserwacja, warsztat diagnostyczny)

W ocenie skuteczności podjętych działań (follow up)

W przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania informacyjnego dla rodziców uczniów oraz rady pedagogicznej