Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe dedykowane są placówkom oświatowym. Dyrektorzy i pracownicy przedszkoli, szkół, świetlic terapeutycznych i środowiskowych, młodzieżowych domów kultury, ośrodków MOS, MOW znajdą t wsparcie dla siebie oraz swoich uczniów, podopiecznych i wychowanków oraz ich rodziców.

Jako akredytowana placówka prowadzimy zajęcia diagnostyczne, psychoedukacyjne, rozwojowe oraz tematyczne dla dzieci i młodzieży.

Wspomagamy placówki wczesną diagnozą psychologiczną i pedagogiczną dziecka lub zespołu klasowego.

W ramach wsparcia w zależności od zgłoszonych lub zdiagnozowanych potrzeb:

1

doradzimy

2

Skonsultujemy

3

Przeszkolimy

4

Opracujemy (narzędzia, systemy, procedury)

5

Przeprowadzimy (badania, oceny, wdrażanie)

To nauczyciel zna najlepiej swoich uczniów i jest w stanie określić czego potrzeba wychowankom, klasie i jemu samemu. Działania podejmowane wobec placówki za każdym razem dopasowujemy do specyfiki miejsca i zgłaszanych potrzeb.

Obszary, w których pomagamy:

Diagnoza potrzeb szkoleniowych placówki

Zobacz

Kompleksowa diagnoza trudności klasy

Zobacz

Wstępna obserwacja i diagnoza ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych na terenie szkoły

Zobacz

Warsztaty integracyjne, psychoedukacyjne i profilaktyczne dla uczniów 

Zobacz

Pomoc nauczycielom w prowadzeniu lub poprawie dokumentacji odnośnie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (IPET, WOPFU)

Zobacz

Zindywidualizowane wskazówki do pracy z uczniami o konkretnych trudnościach i potrzebach 

Zobacz

Spotkania edukacyjne dla rodziców uczniów

Zobacz

Spotkania robocze i superwizje zespołów nauczycielskich

Zobacz

Spotkania indywidualne i grupa wsparcia dla nauczycieli 

Zobacz