Uczeń niepełnosprawny intelektualnie

OPIS SZKOLENIA:

W ramach edukacji włączającej do klas ogólnodostępnych uczęszcza coraz więcej uczniów z niepelmosprawnością poznwczą w stopniu lekkim umiarkowanym. Trudność tego typu znacząco wpływa na tempo i zakres przyswajania wiadomości i umiejętności szkolnych oraz często także na relacje rówieśnicze. Ograniczenia poznawcze towarzyszą całościowym zaburzeniom rozwoju (spektrum autyzmu), chorobom genetycznym lub są wynikiem chorób i urazów mechanicznych w okresie postnatalnym. Bez względu na swoją etiologię wymagają specjalistycznej, wieloaspektowej pomocy oraz specyficznych form i metod pracy edukacyjnej z uczniem.

 

CEL:

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wspomagania ucznia niepełnosprawnego w stopniu lekkim i umiarkowamymw klasie  oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb ucznia z takim deficytem.

 

KORZYŚCI:

 • poznasz specyfikę pracy z uczniem o różnym stopniu upośledzenia na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • poznasz główne przyczyny niepełnosprawności i konsekwencje dla rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego ucznia
 • dowiesz się jakie inne niepełnosprawności i deficyty rozwojowe mogą towarzyszyć upośledzeniu funkcji poznawczych
 • nauczysz się planować pracę z uczniem niepełnosprawnym poznawczo w oparciu o znajomość możliwości i ograniczeń dziecka o różnym stopniu niepełnosprawności
 • dowiesz się jak dostosować wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb dziecka z deficytem poznawczym

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Niepełnoprawność intelektualna – rodzaje, stopnie upośledzenia funkcji poznawczych

2. Przyczyny niepełnosprawności poznawczej oraz zaburzenia i deficyty, którym mogą towarzyszyć spadek zdolności intelektualnych. Niepełnosprawności sprzężone u dzieci i młodzieży

3. Pogranicze normy intelektualnej a upośledzenie w stopniu lekkim i umiarkowanym – charakterystyka funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego na poszczególnych etapach edukacyjnych

4. Dziecko niepełnosprawne poznawczo w klasie – relacje rówieśnicze. Jak uczyć dzieci współpracy i zachęcać do wspierania ucznia z trudnościami w rozumieniu norm społecznych

5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz ocenianie ucznia z deficytem poznawczym

6. Dopasowanie metod, form i środków dydaktycznych, by wspomagać naukę ucznia i pomóc osiągnąć sukces edukacyjny

Dla kogo:

nauczyciele i wychowawcy oraz specjaliści szkolni wspomagający ucznia z deficytem poznawczym w ramach edukacji włączającej

Czas trwania:
16:00 – 20:00

Sposób realizacji:
online / stacjonarnie

Ilość uczestników:
min.3 – max. 20

 

Metody pracy:

Praca grupowa

Analiza „case study”

Quizy i testy wiedzy

Gry i zabawy do zastosowania w pracy z dziećmi

Miniwykład

Zapisz się już dziś


  Zapraszamy do kontaktu

  e-mail kontakt@bestpractice.edu.pl
  tel. +48 661 487 577

  x
  Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?
  Zostaw swój adres e-mail, a prześlemy Ci PDF ze szczegółowym opisem szkolenia.

   Kliknięcie przycisku "Chcę PDF" jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu odesłania dokumentu