UCZEŃ O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ

Specyficzne trudności w uczeniu się

 

Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się często również na problemy ze zrozumieniem treści.

 • ogranicz czytanie obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze względu na omawianą tematykę
 • proponuj korzystanie z nagrań fonicznych (z ekranizacji jako uzupełnienia samodzielnie przeczytanych rozdziałów)
 • kontroluj stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów (wolne tempo czytania, słabe rozumienie
  jednorazowo przeczytanego tekstu może utrudnić odpowiedź)
 • zmniejsz ilość zadań (poleceń) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłuż czas pracy
 • ogranicz teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek
 • sprawdzaj wiedzę różnorodnie (np. poprzez zastosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami)
 • zezwalaj na wypowiedzi ustne zamiast pisemnych
 • sprawdzaj wiedzę z krótszych partii materiału
 • pytania zadawaj precyzyjnie
 • posadź dziecko blisko tablicy (bliskość tablicy pozwoli zmniejszyć ilość błędów przy przepisywaniu, poprawi się koncentracja uwagi, ograniczeniu ulegnie ilość bodźców rozpraszających)
 • podczas oceny prac pisemnych nie uwzględniać poprawności ortograficznej lub oceniaj ją opisowo
 • pozwól uczniowi na korzystanie ze słowników ortograficznych podczas pisania wypracowań i prac klasowych
 • nie wymagaj głośnego czytania przy klasie nowych tekstów, wskazuj wybrane fragmenty dłuższych tekstów do opracowania w domu i na nich sprawdzaj technikę
  czytania
 • daj więcej czasu na czytanie tekstów, poleceń, instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy lub sprawdzianów
 • uwzględniaj trudności w rozumieniu treści, szczególnie podczas samodzielnej pracy z tekstem
 • częściej sprawdzaj zeszyty szkolne ucznia, ustal sposób poprawy błędów, monitoruj poprawę
 • daj uczniowi czas na przygotowanie się do pisania dyktanda poprzez podanie mu trudniejszych wyrazów, a nawet wybranych zdań, które wystąpią w dyktandzie
 •  ucz tworzenia schematów pracy, planowania kompozycji wypowiedzi
 • pomagaj w doborze argumentów, jak również odpowiednich wyrażeń i zwrotów
 • nie obniżaj ocen za błędy ortograficzne w wypracowaniach
 • podać uczniowi jasne kryteria oceny prac pisemnych (wiedza, dobór argumentów, logika wywodu, treść, styl, kompozycja itd.)

 

Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo (dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści):

 •  sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z
  tego zakresu materiału,
 • akceptuj pismo drukowane, pismo na komputerze, zwłaszcza prac obszernych (wypracowań, referatów)
 • nie oceniaj estetyki pisma, np. w zeszytach. Jeśli pismo dziecka jest trudne do odczytania, można zamienić pracę pisemną na wypowiedź
  ustną

 

Dysortografia, czyli trudności z poprawną pisownią pod względem ortograficznym, fonetycznym, interpunkcyjnym itd.:

 • systematyczne sprawdzaj ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez ucznia
 • dostosuj wymagania dotyczące głównie formę sprawdzania i oceniania wiedzy z tego zakresu
 • zamiast klasycznych dyktand rób sprawdziany polegające na uzasadnianiu pisowni wyrazów
 • odwołując się do znajomości zasad ortograficznych, oceniaj odrębnie merytoryczną stronę pracy i odrębnie poprawność pisowni, nie wpisując tej drugiej
  oceny do dziennika
 • w żadnym wypadku dysortografia nie uprawnia do zwolnienia ucznia z nauki ortografii i gramatyki !!!