Edukacja włączająca

Edukacja włączająca to nowe  podejście do kształcenia, które zapewnia równe szanse wszystkim uczniom. Nie skupia się wyłącznie na deficytach uczniów oraz sposobach ich zmniejszania. Uwzględnienia za to  różnorodności i indywidualnych potrzeb każdego dziecka.

Celem EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ  jest dostosowanie warunków nauki w szkołach ogólnodostępnych do potrzeb wszystkich uczniów – także tych z niepełnosprawnością, dysfunkcjami i nieharmonijnym rozwojem.

Główne założenie to gwarancja równych szans rozwoju i kształcenia wszystkim osobom podejmującym naukę, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości oraz ewentualnych ograniczeń i trudności. Koniec z podziałem uczniów na pełnosprawnych oraz tych z niepełnosprawnościami. Nie chodzi wyłącznie o infrastrukturę ułatwiającą się poruszanie po budynkach tj. podjazdy, windy, szerokie korytarze itp.), ale o taką pracę z uczniem, aby gwarantować mu odpowiednie warunki do osobistego oraz społecznego rozwoju.

Wiąże się to z kreowaniem optymalnej atmosfery, sprzyjającej nauce i rozwojowi wszystkich dzieci, także tych o wyjątkowych potrzebach.

Dzięki edukacji włączającej zwiększa się świadomość i poszanowanie dzieci i dorosłych (nauczycieli, rodziców) dla  różnorodności oraz pielęgnowanie  akceptacji i zrozumienia dla innych ludzi.

SPECJALNE POTRZEBY DZIECI I MŁODZIEŻY

SPEKTRUM AUTYZMU

UCZEŃ ZDOLNY

UCZEŃ Z TRUDNOŚCIAMI EMOCJONALNYMI

UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

UCZEŃ NIEWIDZĄCY I NIEDOWIDZĄCY

UCZEŃ NIESŁYSZĄCY I NIEDOSŁYSZĄCY

SPECYFICZNE TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ

DZIECKO KRZYWDZONE

UCZEŃ OBCOJĘZYCZNY, EMIGRANT, UCHODŹCA

ZABURZENIA MOWY

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA

NIEHARMONIJNY ROZWÓJ PRZEDSZKOLAKA